भास्कर कुमार

भास्कर कुमार

Assistant Professor

  91 361 2583436
  bhaskark @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

हाइड्रोडायनामिक स्थिरता | ब्लफ बॉडी फ्लो | कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स |

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School